fbpx

Obchodní podmínky společnosti šéfbot s.r.o. (účinné od 29.3.2022)

Všeobecné obchodní podmínky k Smlouvě o poskytování online služeb podnikatelům (dále jen „Obchodní podmínky“)

společnosti šéfbot s.r.o. se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 08378169 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317972 (dále jen „Poskytovatel“)

čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a podnikatelem (dále jen „Nabyvatel“) vzniklé na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou o poskytování online služeb podnikatelům (dále jen „Smlouva“).
 2. Pojmy začínající velkým písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají význam definovaný ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách.
 3. Pojmem Software se rozumí online služba – chatbot.

čl. 2 Předmět Obchodních podmínek

 1. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí oprávnění k užití Software, při zajištění provozu Software na serveru Poskytovatele (Hostingové služby) a při poskytování Servisních služeb souvisejících se Software Poskytovatelem.

čl. 3 Oprávnění k užití Software

 1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli nevýhradní a nepřenosné právo Software užít, a to

(i) pouze na dobu poskytování Software dle Smlouvy,
(ii) množstevně omezené na doménu/y specifikovanou/é ve Smlouvě,
(iii) účelově omezené k účelům vyplývajícím ze Smlouvy, Obchodních podmínek a podstaty Software a
(iv) územně neomezené.

 1. Nabyvatel není povinen oprávnění k užití využít.
 2. Nabyvatel není oprávněn pokoušet se o tzv. zpětné inženýrství, kompilovat nebo dekompilovat, modifikovat, měnit, překládat nebo rozkládat Software jako celek, ani žádné jeho části. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.
 3. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení či jiných změn Software ze strany Poskytovatele je oprávnění k užití poskytnuto i k takto změněnému Software.
 4. Odměna za poskytnutí oprávnění k užití Software je zahrnuta v Odměně sjednané ve Smlouvě.
 5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití Software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu s operačním systémem počítače či mobilního zařízení) a dalším software (např. webovými stránkami, na kterých je Software umístěn). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů a software se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům a software.
 6. V případě neoprávněného užití Software nebo jeho části (zejména, nikoli však výlučně, icon a jiných grafických znaků a prvků, textů, konverzačních schémat, jejich struktury a/nebo jiného výsledku tvůrčí činnosti, ke kterým vykonává majetková práva Poskytovatel) v průběhu trvání Smlouvy i po jejím ukončení je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši roční Odměny za každý jednotlivý případ neoprávněného užití, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem se splatností 14 dnů od doručení Nabyvateli; tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

čl. 4 Hostingové služby

 1. Na základě Smlouvy zajistí Poskytovatel pro Nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz serverové části Software v rámci počítačové sítě internet (dále jen „Hostingové služby“).
 2. Poskytování Hostingových služeb zajišťuje Poskytovatel i prostřednictvím třetích osob. Při poskytování Hostingových služeb může docházek k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb, za což Poskytovatel v žádném případě neodpovídá. Poskytovatel neodpovídá za situace, kdy zajištění Hostingových služeb brání potíže na straně Nabyvatele nebo třetích osob, zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 3. Poskytovatel se zavazuje dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadkům, omezením, přerušení nebo snížení kvality Hostingových služeb. V souvislosti s touto povinností může Poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování Hostingových služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny Software nebo jiných počítačových programů.
 4. V případě poruchy v poskytování Hostingových služeb se Poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění takové poruchy v přiměřené lhůtě. V případě, že k poruše v poskytování Hostingových služeb došlo z důvodů na straně Nabyvatele, je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraněním poruchy Poskytovatel.
 5. Hostingové služby, které Poskytovatel využívá, jsou umístěny v Evropské Unii (AWS Irsko) a jsou opatřeny certifikací ISO 27001, ISO 9001 a PCI DSS.

čl. 5 Servisní služby

 1. V rámci služby technické podpory Software bude Poskytovatel Nabyvateli poskytovat následující servisní služby:

a. průběžné IT úpravy, aktualizace či vylepšení Software (dále jen „Změny Software“) s tím, že Změny Software budou Poskytovatelem zajišťovány v rozsahu, intenzitě a termínech stanovaným uvážením Poskytovatele, a to podle potřeb rozvoje Software, přičemž Poskytovatel není povinen tyto změny Software provádět;

b. opravování vzniklých nedostatků Software a instalace změněných verzí Software nebo změněných částí Software po jejich opravách Poskytovatelem (dále jen „Oprava nedostatků Software“), to vše do 5 pracovních dnů od nahlášení nedostatku Nabyvatelem e-mailem, přičemž Poskytovatel se zavazuje o dobu Opravy nedostatků Software prodloužit sjednanou dobu poskytování Software; veškerá komunikace při řešení Opravy nedostatků Software bude probíhat prostřednictvím emailu; doručení požadavku na poskytnutí podpory Poskytovatel Nabyvateli vždy potvrdí; zadávání požadavků Nabyvatele na poskytnutí podpory může být omezeno pouze na autorizované osoby, tedy osoby Nabyvatelem předem určené e-mailem jako osoby autorizované.

 1. Poskytovatel garantuje dostupnost Software v rozsahu 97 % za sjednanou dobu poskytování Software, vždy maximálně za dobu 12 měsíců (dále jen „Garance dostupnosti“). Za porušení Garance dostupnosti se nepovažuje nedostupnost Software způsobená třetími osobami nebo vyšší mocí. V případě poklesu dostupnosti pod stanovenou hodnotu Garance dostupnosti se Poskytovatel zavazuje uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Odměny sjednané ve Smlouvě denně za každý další i započatý den nedostupnosti, nejvýše však do výše sjednané Odměny za dobu maximálně 12 měsíců.

čl. 6 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech od zániku oprávnění Nabyvatele k Software odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde ve prospěch Nabyvatele.
 2. Po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu dvanácti (12) měsíců od ukončení účinnosti Smlouvy nesmí Nabyvatel bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zaměstnat nebo jinak přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zapojit do činnosti Nabyvatele (či jiných osob) pracovníky zaměstnané nebo jinak zapojené Poskytovatelem do výkonu činností podle Smlouvy.

čl. 7 Práva z vadného plnění, odpovědnost za škodu

 1. Nabyvatelel je povinen zkontrolovat funkčnost Software bez zbytečného odkladu po Předání Software.
 2. Nabyvatel bere na vědomí, že Software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších újem a že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činností, ke kterým je Software užíván.
 3. Nabyvatel bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Software, která není výslovně uvedena ve Smlouvě, ve specifikaci Software, v Zadání pro tvorbu konverzačního schématu, v odsouhlaseném Návrhu konverzačního schématu, ve Zkušební verzi Software nebo v Obchodních podmínkách se za vadu nepovažuje.
 4. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do Software či při užití Software v rozporu se Smlouvou, specifikací Software nebo Obchodními podmínkami ze strany Nabyvatele nebo třetích osob.
 5. V případě vzniku újmy na straně Nabyvatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady plnění Smlouvy si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, omezení náhrady této případné újmy vzniklé Nabyvateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší Odměny sjednané ve Smlouvě maximálně na 12 měsíců.
 6. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla Nabyvateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající výši Odměny sjednané ve Smlouvě maximálně na 12 měsíců.

čl. 8 Ochrana informací

 1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace o obsahu Smlouvy a o principech, metodách a postupech, na kterých je založen Software (včetně zdrojového kódu Software). Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně těchto důvěrných informací.
 2. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců nebo dalších osob, které budou mít k Software přístup.
 3. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
 4. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost končí po uplynutí pěti (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

čl. 9 Smlouva o zpracování osobních údajů

 1. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s provozem Software může ze strany Poskytovatele (z popudu Nabyvatele) docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob evidovaných v Software (včetně koncových uživatelů Software), je součástí smluvních ujednání stran také tato smlouva o zpracování osobních údajů dle stanovení čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Smlouva o zpracování osobních údajů“ a „Nařízení“).
 2. Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí oprávnění k užití Software koncovým uživatelům webových stránek Nabyvatele (dále jen „Koncoví uživatelé“), zajištění provozu Software na serveru Poskytovatele (Hostingové služby) a poskytování Servisních služeb souvisejících se Software Poskytovatelem.
 3. Osobní údaje Koncových uživatelů mohou být zpracovány v rozsahu určeném individuálním nastavením Software dle pokynů Nabyvatele; většinou jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (dále jen „Osobní údaje“).
 4. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění Smlouvy.
 5. Bez zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen Osobní údaje vymazat (což je pokynem Nabyvatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení Osobních údajů.
 6. Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů bude bezplatné, přičemž Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním Smlouvy o zpracování osobních údajů.
 7. Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje na základě pokynů Nabyvatele, včetně pokynů v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud Poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na Nabyvatele vztahuje. Pokyny Nabyvatele mohou být obsaženy také ve Smlouvě nebo ve Smlouvě o zpracování osobních údajů.
 8. Smluvní strany jsou povinny přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijmou smluvní strany vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily úroveň zabezpečení Osobních údajů odpovídající danému riziku.
 9. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu Poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy za účelem zabezpečení Osobních údajů.
 10. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů na straně Poskytovatele používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby.
 11. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů. Poskytovatel bude Nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností Nabyvatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu Osobních údajů, a to na náklady Nabyvatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči Poskytovateli Poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na Nabyvatele. Poskytovatel bude Nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování Osobních údajů a informací, jež má Poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvím ujednání stran.
 12. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování Osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování Osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s Osobními údaji.
 13. Nabyvatel je povinen zajistit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků sdělení veškerých informací požadovaných Nařízením a příslušnými právními předpisy.
 14. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a příslušnými právními předpisy, jakož i to, že Osobní údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.
 15. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas ohlašovat případná porušení bezpečnosti Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu.
 16. Smluvní strany jsou povinny řádně se navzájem informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy o zpracování osobních údajů.

čl. 10 Zásady ochrany osobních údajů

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem, a spory ze Smlouvy rozhodují soudy České republiky.
 2. Smluvní strany se domluvily, že se:
  a. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku;
  b. vylučuje použití ustanovení § 557, §1748, §1763, §1799, §1800 Občanského zákoníku;
  c. smluvní strany dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek Nabyvatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
 5. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému stanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od (23.3.2022).