fbpx

Obchodní podmínky společnosti šéfbot s.r.o. (účinné od 4. srpna 2019)

Naposledy aktualizováno: 4. srpna 2019

Obchodní společnosti šéfbot s.r.o. se sídlem Jeremiášova 769, Praha 13, Stodůlky, 155 00 IČ: 08378169 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317972 k licenční smlouvě k software:

čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti šéfbot s.r.o. se sídlem Jeremiášova 769, Praha 13, Stodůlky, 155 00 Praha 8 IČ: 08378169 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317972 (dále jen „Poskytovatel“ upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k software (dále jen „Smlouva“) a to ohledně chatbotů (počítačových programů) blíže specifikovaných ve smlouvě, kterou jsou tyto obchodní podmínky přílohou.

čl. 2 Předmět smlouvy

 1. Software včetně funkcionalit se může v průběhu součinnosti smlouvy změnit. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při zajištění provozu software na serveru poskytovatele (hostingové služby), při poskytování dalších servisních služeb souvisejících se software poskytovatelem nabyvatelem a dále vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele vyplývající ze smlouvy o zpracování osobních údajů.
 2. Není-li domluveno jinak, serverové části jsou součástí ceny software po celou dobu pronájmu. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zpracování osobních údajů jsou dále specifikovány v těchto obchodních podmínkách. Smluvní strany se dohodli, že zprovoznění software poskytovatelem dojde k datu dohodnutém ve smlouvě.

čl. 3 Licence k software 

 1. Poskytovatel poskytuje nevýhradní a nepřenosnou licenci na software. Množství licencí software nepřesahuje číslo, které je dohodnuté ve smlouvě. Nabyvatel není oprávněn software využívat na více než jedné doméně, není-li jinak stanoveno v dohodnuté smlouvě.
 2. Nabyvatel souhlasí s tím, že se nebude pokoušet o tzv. zpětné inženýrstvím, nebudete kompilovat, modifikovat, překládat nebo rozkládat software jako celek, ani žádné jeho části.
 3. Nabyvatel nabývá licenci k datu dohodnutým ve smlouvě. Licence je poskytnutá na dobu trvání smlouvy. Licence k software tak zaniká po platnosti smlouvy.
 4. Nabyvatel je oprávněn software využít pouze k účelům vyplývajících ze smlouvy, popř. obchodních podmínek a v souladu s určením software. Nabyvatel není povinen licenci k software využít.
 5. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta k taktozměněnému software. Poskytovatel není povinen tyto změny software provádět.

čl. 4 Užití software nabyvatelem

 1. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.
 2. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele.
 3. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladus operačním systémem počítače či mobilního zařízení) a dalším software, např. webové stránky, na kterých je software poskytovatele umístěn.
 4. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů a software seřídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům a software.

čl. 5 Hostingové služby

 1. Na základě smlouvy zajistí poskytovatel pro nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz serverové části software v rámci počítačové sítě internet (dále jen „Hostingové služby“).
 2. Hostingové služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob.
 3. Hostingové služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce energetické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 4. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadkům, omezením, přerušení nebo snížení kvality hostingových služeb.
 5. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování hostingových služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů.
 6. Poskytování hostingových služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb.
 7. V případě takové poruchy v poskytování hostingových služeb se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění takové poruchy.
 8. V případě, že k poruše v poskytování hostingových služeb došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy.
 9. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraněním poruchy poskytovatel.
 10. Poskytování hostingových služeb zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob. Hostingové služby které poskytovatel využívá jsou umístěny v Evropské Unii (AWS Irsko), data a práce s nimi je v rámciregulích GDPR. Hostingové služby jsou opatřeny certifikací ISO 27001, ISO 9001,a PCI DSS.

čl. 6 Servisní služby

V rámci služby technické podpory software bude poskytovatel zajišťovat pro nabyvatele:  

 1. Průběžné úpravy, aktualizace či vylepšení software (dále jen „Změny software“)s tím, že změny software budou poskytovatelem zajišťovány v rozsahu, intenzitě a termech stanoveným uvážením poskytovatele, a to podle potřeb rozvoje software, přičemž poskytovatel není povinen tyto změny software provádět.
 2. Opravování vzniklých nedostatků software a instalace změněných verzí software nebo změněných částí software po jejich opravách poskytovatelem (dále jen „Oprava nedostatků software“) Komunikace při zadávání požadavků nabyvatele na poskytnutí technické podpory spočívající v opravě nedostatků software bude probíhat prostřednictvím e-mailu. Doručení požadavku na poskytnutí podpory poskytovatel nabyvateli vždy potvrdí. Zadávání požadavků nabyvatele na poskytnutí podpory může být omezeno pouze na autorizované osoby.

čl. 7 Zpracování osobních údajů

 1. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s provozem software může ze strany poskytovatele (z popudu nabyvatele) docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (včetně koncových uživatelů software), je součástí smluvních ujednání stran také tato smlouva o zpracování osobních údajů dle stanovení čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 2. Doba zpracování osobních údajů poskytovatelem, kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovány, typy zpracovávaných osobních údajů, povaha zpracování osobních údajů a účet zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve smlouvě.
 3. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů nabyvatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na nabyvatele vztahuje. Pokyny nabyvatele mohou být obsaženy také ve smlouvě.
 4. Po ukončení smlouvy je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem nabyvatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepovažují další uložení daných osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 5. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku.
 6. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy za účelem zabezpečení osobních údajů.
 7. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů.
 8. Poskytovatel bude nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností nabyvatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů v kapitole III.Nařízení, a to na náklady nabyvatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na nabyvatele.
 9. Poskytovatel bude nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvím ujednání stran.
 10. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů.
 11. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
 12. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne nabyvateli na náklady nabyvatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě, a umožní na náklady nabyvatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého nabyvatel pověří, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování nabyvatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 13. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnou a ani neposkytne nabyvateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele.
 14. Výše odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti nabyvateli podle toho článku bude dohodnuta ve zvláštním smluvním ujednání stran.

čl. 8 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech od zániku licence k software odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde nabyvatelem.
 2. Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení smlouvy (včetně obchodních podmínek) také ze strany jeho koncových uživatelů software.
 3. V případě, že dojde k porušení ustanovení obchodních podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by obchodní podmínky porušil sám. Ustanovení § 1769 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Poskytovatel je oprávněn používat obchodí firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 5. Nabyvatel souhlasí se zasláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu nabyvatele.
 6. Po dobu účinnosti smlouvy a dále po dobu dvanácti (12)měsíců od ukončení účinnosti smlouvy nesmí nabyvatel bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zaměstnat nebo jinak přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zapojit do činnosti nabyvatele (či jiných osob) pracovníky zaměstnané nebo jinak zapojené poskytovatelem do výkonu činností podle smlouvy.

čl. 9 Práva z vadného plnění, odpovědnost za škodu

 1. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po předání software.
 2. Nabyvatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škoda a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činností,ke kterým je software užíván.
 3. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám v software.
 4. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkčnívlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se závadu nepovažuje.
 5. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnostza vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.
 6. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy,nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, omezení, náhrady této případné újmy vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší ročního licenčního poplatku,uvedeného ve smlouvě.
 7. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad plněni podle smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající výši ročního licenčního poplatku uvedeného ve smlouvě.

čl. 9 Ochrana informací

 1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné, implicitně všechny informace o obsahu smlouvy a o principech, metodách a postupech, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software).
 2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně těchto důvěrných informací.
 3. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele.
 4. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup.
 5. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
 6. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost končí po uplynutí pěti (5) let po ukončení účinnosti smlouvy.

čl. 10 Trvání smlouvy

 1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu stanovenou ve smlouvě. Za podmínek stanovených ve smlouvě může dojít k prodloužení účinnosti smlouvy.
 3. Účinnost smlouvy je možné kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran. Smluvní strany přebírají na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se:  

a. Vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2občanského zákoníku.

b. Vylučuje použitíustanovení § 557, §1748, §1763, §1799, §1800 občanského zákoníku. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost předustanoveními obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek nabyvatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy. Je-li některé ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovenínastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému stanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.