Obchodní podmínky – obce, města, samospráva

Všeobecné obchodní podmínky k Smlouvě o poskytování online služeb obcím, městysům, městským částem nebo krajům (dále jen „Obchodní podmínky“)

společnosti šéfbot s.r.o. se sídlem Jeremiášova 769, Praha 13, Stodůlky, 155 00 IČ: 08378169 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317972 (dále jen „Poskytovatel“)

čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a obcí, městysem, městskou částí nebo krajem (dále jen „Nabyvatel“) vzniklé na základě a v souvislosti se Smlouvou o poskytování online služeb obcím, městysům, městským částem nebo krajům (dále jen „Smlouva“).
 2. Pojmy začínající velkým písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají význam definovaný ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách.
 3. Pojmem Software se rozumí online služba – chatbot.

čl. 2 Předmět Obchodních podmínek

 1. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí oprávnění k užití Software, při zajištění provozu Software na serveru Poskytovatele (Hostingové služby) a při poskytování Servisních služeb souvisejících se Software Poskytovatelem.

čl. 3 Oprávnění k užití Software

 1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli nevýhradní a nepřenosné právo Software užít, a to (i) pouze na dobu poskytování Software dle Smlouvy, (ii) pouze množstevně omezené na doménu/y specifikovanou/é ve Smlouvě, (iii) účelově omezené k účelům vyplývajícím ze Smlouvy, Obchodních podmínek a podstaty Software a (iv) územně neomezené. Nabyvatel není povinen oprávnění k užití využít.
 2. Nabyvatel není oprávněn pokoušet se o tzv. zpětné inženýrství, kompilovat nebo dekompilovat, modifikovat, měnit, překládat nebo rozkládat Software jako celek, ani žádné jeho části. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.
 3. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení či jiných změn Software ze strany Poskytovatele je oprávnění k užití poskytnuto i k takto změněnému Software.
 4. Odměna za poskytnutí oprávnění k užití Software je zahrnuta v Odměně sjednané ve Smlouvě.
 5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití Software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu s operačním systémem počítače či mobilního zařízení) a dalším software (např. webovými stránkami, na kterých je Software umístěn). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů a software se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům a software.
 6. V případě neoprávněného užití Software nebo jeho části (zejména, nikoli však výlučně, icon a jiných grafických znaků a prvků, textů, konverzačních schémat, jejich struktury a/nebo jiného výsledku tvůrčí činnosti, ke kterým vykonává majetková práva Poskytovatel) v průběhu trvání Smlouvy i po jejím ukončení je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši roční Odměny za každý jednotlivý případ neoprávněného užití, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem se splatností 14 dnů od doručení Nabyvateli; tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

čl. 4 Hostingové služby

 1. Na základě Smlouvy zajistí Poskytovatel pro Nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz serverové části Software v rámci počítačové sítě internet (dále jen „Hostingové služby“).
 2. Poskytování Hostingových služeb zajišťuje Poskytovatel i prostřednictvím třetích osob. Při poskytování Hostingových služeb může docházek k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb, za což Poskytovatel v žádném případě neodpovídá. Poskytovatel neodpovídá za situace, kdy zajištění Hostingových služeb brání potíže na straně Nabyvatele nebo třetích osob, zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 3. Poskytovatel se zavazuje dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadkům, omezením, přerušení nebo snížení kvality Hostingových služeb. V souvislosti s touto povinností může Poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování Hostingových služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny Software nebo jiných počítačových programů.
 4. V případě poruchy v poskytování Hostingových služeb se Poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění takové poruchy. V případě, že k poruše v poskytování Hostingových služeb došlo z důvodů na straně Nabyvatele, je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraněním poruchy Poskytovatel.
 5. Hostingové služby, které Poskytovatel využívá, jsou umístěny v Evropské Unii (AWS Irsko) a jsou opatřeny certifikací ISO 27001, ISO 9001 a PCI DSS.

čl. 5 Servisní služby

 1. V rámci služby technické podpory Software bude Poskytovatel Nabyvateli poskytovat následující servisní služby:
  1. průběžné úpravy, aktualizace či vylepšení Software (dále jen „Změny Software“) s tím, že Změny Software budou Poskytovatelem zajišťovány v rozsahu, intenzitě a termínech stanovaným uvážením Poskytovatele, a to podle potřeb rozvoje Software, přičemž Poskytovatel není povinen tyto změny Software provádět;
  2. opravování vzniklých nedostatků Software a instalace změněných verzí Software nebo změněných částí Software po jejich opravách Poskytovatelem (dále jen „Oprava nedostatků Software“), to vše do 5 pracovních dnů od nahlášení nedostatku Nabyvatelem e-mailem, přičemž Poskytovatel se zavazuje o dobu Opravy nedostatků Software prodloužit sjednanou dobu poskytování Software; veškerá komunikace při řešení Opravy nedostatků Software bude probíhat prostřednictvím emailu; doručení požadavku na poskytnutí podpory Poskytovatel Nabyvateli vždy potvrdí; zadávání požadavků Nabyvatele na poskytnutí podpory může být omezeno pouze na autorizované osoby, tedy osoby Nabyvatelem předem určené e-mailem jako osoby autorizované.
 2. Poskytovatel garantuje dostupnost Software v rozsahu 97 % za sjednanou dobu poskytování Software, vždy maximálně za dobu 12 měsíců (dále jen „Garance dostupnosti“). Za porušení Garance dostupnosti se nepovažuje nedostupnost Software způsobená třetími osobami nebo vyšší mocí. V případě poklesu dostupnosti pod stanovenou hodnotu Garance dostupnosti se Poskytovatel zavazuje uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Odměny sjednané ve Smlouvě denně za každý další i započatý den nedostupnosti, nejvýše však do výše sjednané Odměny za dobu maximálně 12 měsíců.

čl. 6 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech od zániku oprávnění Nabyvatele k Software odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde ve prospěch Nabyvatele.
 2. Po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu dvanácti (12) měsíců od ukončení účinnosti Smlouvy nesmí Nabyvatel bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zaměstnat nebo jinak přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zapojit do činnosti Nabyvatele (či jiných osob) pracovníky zaměstnané nebo jinak zapojené Poskytovatelem do výkonu činností podle Smlouvy.

čl. 7 Práva z vadného plnění, odpovědnost za škodu

 1. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost Software bez zbytečného odkladu po Předání Software.
 2. Nabyvatel bere na vědomí, že Software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činností, ke kterým je Software užíván.
 3. Nabyvatel bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Software, která není výslovně uvedena ve Smlouvě, ve specifikaci Software, v Definici obsahu, v odsouhlaseném Návrhu konverzačního schématu, v odsouhlasením Odkazu na developerské prostředí nebo v Obchodních podmínkách se za vadu nepovažuje.
 4. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do Software či při užití Software v rozporu se Smlouvou, specifikací Software nebo Obchodními podmínkami ze strany Nabyvatele nebo třetích osob.
 5. V případě vzniku újmy na straně Nabyvatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady plnění Smlouvy si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, omezení náhrady této případné újmy vzniklé Nabyvateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší Odměny sjednané ve Smlouvě maximálně na 12 měsíců.
 6. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla Nabyvateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající výši Odměny sjednané ve Smlouvě maximálně na 12 měsíců.

čl. 8 Ochrana informací

 1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace o obsahu Smlouvy a o principech, metodách a postupech, na kterých je založen Software (včetně zdrojového kódu Software). Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně těchto důvěrných informací.
 2. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců nebo dalších osob, které budou mít k Software přístup.
 3. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
 4. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost končí po uplynutí pěti (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

čl. 9 Závěrečná ustanovení.

 1. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem se:
  1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku;
  2. vylučuje použití ustanovení § 557, §1748, §1763, §1799, §1800 Občanského zákoníku;
  3. smluvní strany dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek Nabyvatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
 4. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému stanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 15.7.2021.